Zaanstad kiest voor de herbouw van drie Zaanse molens

De gemeenteraad van Zaanstad kiest voor de herbouw van drie Zaanse molens en een zelfvoorzienende klimaatneutrale woonwijk op de Hemmes. Dit besluit is 15 maart 2018 genomen op initiatief van ROSA en gesteund door de PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Zaanse Inwoners Partij, SP, De Volkstem, POV en Zaanstad Voor Iedereen!

MOTIE VREEMD DE HEMMES

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 15 maart 2018, behandelend de toekomst van de Hemmes,

Constaterende
Dat het inmiddels zeven jaar geleden is dat Zaanstad eigenaar werd van een stuk grond op de Hemmes. Dat ondanks uitgebreide onderzoeken en vele vergaderingen er een groot verschil bestaat tussen de visie van de gemeente en de Hemmesgroep en er nog geen concreet plan kan worden aangeboden aan de raad.

Overwegende
Dat drie traditionele windmolens voldoende energie genereren die bijdragen aan een energie neutrale Hemmes. Dat de molens zowel tijdens de bouw als daarna kunnen bijdragen aan het vergroten van de (toeristische) aantrekkelijkheid van de stad. Dat niet het product (in dit geval elektriciteit) leidend is in het bepalen van de diverse contouren rond een traditionele windmolen, maar datgene waar de omgeving daadwerkelijk hinder van kan ondervinden zoals bijvoorbeeld geluid en slagschaduw.

Besluit

  1. De gemeente neemt in nauw overleg met de Hemmesgroep de mogelijkheid op dat in het bestemmingplan voor de Hemmes drie windmolens komen.
  2. Te kiezen voor een gefaseerde ontwikkeling waarbij op korte termijn begonnen gaat worden met het bouwrijp maken van het gedeelte van de Hemmes dat in bezit is van Zaanstad en de raad voor de Kadernota een rapportage te verschaffen over de voor- en nadelen hiervan.
  3. Met grote spoed de mogelijkheden in kaart te brengen om via de omgevingswet of op andere wijze windturbines in de molens mogelijk te maken. Direct in overleg te treden met andere overheden en hier zoveel mogelijk ruimte te zoeken. Voor de kadernota verslag te doen.
  4. Dat de Hemmes een zelfvoorzienende klimaat-neutrale woonwijk wordt.
  5. Met de Hemmesgroep gedurende dit proces- als partners- gelijktijdig door te werken aan het invullen van een kavelindeling die leidt tot een voor de raad haalbare ontwikkeling.

En gaat over tot de orde van de dag.
Namens ROSA, Ruud Pauw.
Namens D66, Jan de Vries.
Namens de PvdA, René Tuijn.
Namens de ChristenUnie, Christa Neefjes.
Namens de Zaanse Inwoners Partij, Joke Havik.
Namens GroenLinks, Paul Laport.
Namens Zaanstad Voor Iedereen, Anneke Snijder.
Namens de SP, Patrick Zoomermeijer.

Klik op de volgende link om de raadsvergadering van 15 maart 2018 terug te zien.