Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de stichting Hemmes Groep, ingeschreven bij de KvK onder no. 55736521, Bel. no. 8518.40.401

Artikel 1Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

 • de stichting: de stichting Hemmes Groep te Koog aan de Zaan;
 • de donateur: de particulier die de werkzaamheden van de stichting ondersteunt;
 • de overeenkomst: elke afspraak tussen de stichting en de particulier tot het ondersteunen van de werkzaamheden van de stichting.


Artikel 2 – Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor het doen van donaties via de donatieknop op de website van de stichting en met gebruikmaking van Ideal.
 2. Door het overmaken van een bedrag via de website van de stichting gaat donateur akkoord met deze voorwaarden.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 – Donaties

 1. De donateur doet donaties waarvan de hoogte te zijner beoordeling zijn; een opdracht voor een donatie wordt slechts één keer uitgevoerd.
 2. Donaties zijn niet bestemd voor specifieke doeleinden of taken, maar vormen een bijdrage in de totaliteit van de kosten van de stichting. De stichting staat ervoor in dat de verkregen donaties worden aangewend voor de bouw van de molen De Zaadzaaijer.
 3. Over de overgemaakte donaties wordt door de stichting geen BTW afgedragen.
 4. Donaties die aan de stichting zijn overgemaakt, worden niet terugbetaald.

Artikel 4 – Geschillen en Toepasselijk recht

 1. Op alle door de stichting in dit kader verkregen donaties is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.  
 2. Van toepassing is steeds de laatste gepubliceerde versie van de overeenkomst, te zien op onze website.