Doelstelling

Het doel van de stichting is:

 • Het unieke karakter van de Zaanstreek te behouden en uit te breiden in de breedste zin des woords
 • Het bevorderen van duurzame energie
 • Het behouden en versterken van de kennis van de Zaanse houtbouw en aanverwante ambachten

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

 • Het ontwikkelen van plannen en visies op stedenbouwkundig niveau
 • Het stimuleren en realiseren van bouwinitiatieven die voortborduren op de Zaanse houtbouwtraditie
 • Stimuleren van historisch reconstrueren van traditionele houten windmolens met moderne turbine ten behoeve van het opwekken van elektriciteit
 • Het fungeren als adviesorgaan naar gemeenten en organisaties
 • Het aangaan van samenwerkingsverbanden
 • Het verkrijgen van een breed draagvlak onder de bevolking van de Zaanstreek betreffende bovengemelde doelstelling
 • Invloed uit te oefenen op de besluitvorming inzake stedenbouwkundige projecten
 • Het begeleiden en adviseren van personen en/of instellingen die plannen hebben tot bouwinitiatieven die voortborduren op de Zaanse houtbouwtraditie
 • En verder al die werkzaamheden die dienstbaar zijn of kunnen zijn om tot verwezenlijking van gemeld doel te komen